CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Directory info/lshort/polish

README
  Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e
------------------------------------------------------------------------
  Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch>

This is the Polish translation of "The not so short introduction to LaTeX2e" 
by Tobias Oetiker et al.
(C) 1995-2021 Tobias Oetiker and Contributors.
(C) 1999, 2007, 2022 for the Polish translation and extension
  Tomasz Przechlewski, Ryszard Kubiak, Janusz Gołdasz and Marcin Serwin.

This document is free; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

If you want to learn how to write your documents with LaTeX,
this introduction is for you. It is not about setting up a
LaTeX system. While it is not as comprehensive as Lamport's book,  
it should be sufficient in most cases.

The current maintainer of this translation is 
Marcin Serwin <marcin.serwin0@protonmail.com>

------------------------------------------------------------------------
  
Polskie tłumaczenie książki ,,The not so Short Introduction to LaTeX2e''
autorstwa Tobias Oetiker i innych.
(C) 1995--2021 Tobias Oetiker oraz współautorzy.
(C) 1998, 2007, 2022 polskiego tłumaczenia i opracowania
  Tomasz Przechlewski, Ryszard Kubiak, Janusz Gołdasz oraz Marcin Serwin.

Niniejszy dokument jest wolno dostępny; można go rozpowszechniać
i/lub zmieniać na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2-giej
tej Licencji lub (wedle własnego uznania) którejś z późniejszych
wersji.

Niniejsza książka ma na celu nauczenie Cię w jaki sposób pisać dokumenty w
LaTeXu. Celem jej nie jest opisanie instalacji LaTeXa. Pomimo tego, że nie
jest ona równie obszerna co książka Lamporta, powinna być ona wystarczająca
w większości przypadków. 

Aktualnie pieczę nad polskim tłumaczeniem sprawuje
Marcin Serwin <marcin.serwin0@protonmail.com>

Download the contents of this package in one zip archive (2.1M).

lshort-polish – Introduction to in Polish

This is the Polish translation of A Short Introduction to .

Packagelshort-polish
Bug trackerhttps://gitlab.com/marcin-serwin/lshort-pl/-/issues
Repositoryhttps://gitlab.com/marcin-serwin/lshort-pl
Version6.4PL1 2022-05-13
LicensesGNU General Public License, version 2 or newer
Copyright1995–2021 Tobias Oetiker and Contributors
1999, 2007, 2022 Tomasz Przechlewski, Ryszard Kubiak, Janusz Gołdasz and Marcin Serwin
MaintainerJanusz Goldasz
Ryszard Kubiak
Tomasz Przechlewski
Marcin Serwin
Contained inTeX Live as lshort-polish
MiKTeX as lshort-polish
TopicsPolish doc
Tutorial
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author