CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Directory info/lshort/polish

README
--*-- iso-8859-2 --*--

This is the Polish translation of "The not so short introduction to LaTeX2e" 
 by Tobias Oetiker et al. (ver 4.20).
(C) 1999, 2007 for the translation and extension by Janusz Go{\l}dasz,
 Ryszard Kubiak and Tomasz Przechlewski. 

This document is free; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

Contents:
---------
lshort2e.pdf -- PDF file 
lshort2e.dvi -- DVI file
lshort2e-a51.pdf and lshort2e-a52.pdf  -- PDF files for printing A5 booklet
 on non-duplex printer
subdirectory src/ contains the LaTeX2e sources + auxiliary scripts

The remaining part of this README file is in Polish.
It describes how to print and compile the Polish translation 
of ``The Not So Short Introduction To LaTeX''.

----------------------------------------------------------------------
Polskie t�umaczenie ,,The not so short introduction to LaTeX2e''.
Wydanie drugie, poprawione, uaktualnione i rozszerzone.

Zawarto��:
----------
lshort2e.pdf -- wersja PDF
lshort2e.dvi -- plik DVI
lshort2e-a51.pdf i lshort2e-a52.pdf  -- pliki PDF do wydruku broszurki w formacie A5
 u�ywaj�c drukarki jednostronnej
katalog src/ zawiera pliki �r�d�owe LaTeX 2e + r�ne skrypty pomocnicze

Pliki lshort2e-a51.pdf i lshort2e-a52.pdf umo�liwiaj� wydrukowanie broszury 
w formacie A5  na drukarce jednostronnej. Spos�b post�powania: drukujemy plik 
lshort2e-a51.pdf nast�pnie wk�adamy papier do drukarki [w jaki spos�b to ju� zale�y 
od typu drukarki] i na odwrocie kartek papieru drukujemy plik lshort2e-a52.pdf.
Po z�o�eniu w p� otrzymujemy  broszur� formatu A5.

Poni�ej zawarto wskaz�wki dla os�b chc�cych samodzielnie skompilowa� 
,,Nie za kr�tkie wprowadzenie do LaTeXe'', wyd. 2.
----------------------------------------------------------------------

Kompilacja LaTeXem lub pdfLaTeXem wymaga (pr�cz wielu pakiet�w
standardowych, tj. pakiet�w z katalog�w base i tools dystrybucji
LaTeXa) nast�puj�cych pakiet�w:

url.sty [ver 3.2 z 27-Jun-2005], 
fancyhdr.sty, 
amsmath.sty [2000/07/18 v2.13 ], 
amstext.sty [2000/06/29 v2.01], 
amsgen.sty [1999/11/30 v2.0],
amsbsy.sty [1999/11/29 v1.2d], 
amsopn.sty [1999/12/14 v2.01],
amsthm.sty [2000/10/26 v2.08], 
amssymb.sty [2002/01/22 v2.2d],
amsfonts.sty [2001/10/25 v2.2f], 
eucal.sty [2001/10/01 v2.2d], 
marvosym.sty [ver 2.1 z 2006/05/11],
eurosym.sty [ver 1.1 z 1998/08/06],
mflogo.sty [1999/03/10 v2.0],
cmmib57.sty [2001/10/01 v2.2g],
xy.sty [1999/02/16],
nameref.sty [2003/12/03 v2.21],
hyperref.sty [2003/11/30 v6.74m],
multicol.sty [2000/07/10 v1.5z].

W nawiasach kwadratowych podano numery wersji pakiet�w, z kt�rymi
poprawnie skompilowali�my dokument [TP, RK]. 

Przygotowanie kompletnego dokumentu ��cznie ze skorowidzem wymaga
zainstalowanie programu do sortowania skorowidza plmindex
(http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek/tex/idx/plmindex.zip). Je�eli masz
problemy z sortowaniem skorowidza mo�esz skorzysta� z gotowego,
znajdujacego sie w pliku lshort2e.ind. Do utworzenia dokumentu 
w formacie PDF skorowidz znajduje si� w pliku lshort2e.hdx 
(zmie� nazw� tego pliku na lshort2e.ind).

W dystrybucji zawarto gotowe skrypty Uniksowe pozwalaj�ce na przygotowanie 
dokumentu w formacie a4 i broszury a5, a tak�e w formacie PDF.
Skrypty te mo�na dosy� �atwo przerobi� tak, aby dzia�a�y w innych
systemach. Szczeg�y w opisie poni�ej oraz w komentarzach skrypt�w:

lsh2ps 
 kompiluje ,,Wprowadzenie'' po czym z powsta�ego 
 pliku .dvi tworzy plik PostScriptowy gotowy do druku za pomoc�
 ghostscripta lub na drukarce PostScriptowej.

lsh2psa5 
 kompiluje ,,Wprowadzenie'' po czym z powsta�ego pliku
 .dvi tworzy plik PostScriptowy. Plik ten nast�pnie jest zamieniany na
 dwa pliki (a5-p1.ps i a5-p2.ps). W ten spos�b po wydrukowaniu po obu
 stronach kartki papieru otrzymujemy broszur� formatu A5. Ca�e
 ,,Wprowadzenie'' zmie�ci si� na ca 40 kartkach A4.

lsh2pdf 
 kompiluje ,,Wprowadzenie'' za pomoc� programu pdftex. 
 W rezultacie otrzymujemy elektroniczn� wersj� dokumentu w formacie
 PDF. Wi�cej szczeg��w zajduje si� w opisie w skrypcie lsh2pdf.
 
dvi2psa5 
 zamienia plik lshort2e.dvi na dwa pliki (a5-p1.ps 
 i a5-p2.ps). W ten spos�b po wydrukowaniu po obu stronach kartki papieru
 otrzymujemy broszur� formatu A5.

Wszystkie skrypty nie maj� �adnych argument�w -- ich uruchomienie
polega po prostu na wpisaniu nazwy. Do prawid�owego dzia�ania
wymagane s� programy: latex, dvips, plmindex, awk, psbook, pstops.

Zamiast skrypt�w mo�na u�y� programu make wykorzystuj�c 
za��czony plik Makefile.

Je�eli nie masz programu plmindex i nie chcesz go zainstalowa�
to mo�esz usun�� ze skrypt�w wywo�anie programu plmindex.
W dystrybucji znajduje si� plik lshort2e.ind, zawieraj�cy
gotowy skorowidz. Ponadto plik lshort2e.hdx zawiera posortowany
skorowidz gotowy do wykorzystania w przypadku tworzenia dokumentu 
w formacie PDF za pomoc� programu pdftex.

***

Download the contents of this package in one zip archive (2.0M).

lshort-polish – Introduction to in Polish

This is the Polish translation of A Short Introduction to .

Packagelshort-polish
LicensesPublic Domain Software
MaintainerJanusz Goldasz
Ryszard Kubiak
Tomasz Przechlewski
Contained inTeX Live as lshort-polish
MiKTeX as lshort-polish
TopicsPolish doc
Tutorial
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author